ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Περί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ)

 
ΑΒΒΑΣ ΑΜΩΝΑΣ
Διηγήσεις  ἀπό τόν βίο του – Ἐπιστολές – Διδασκαλίες
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ἀγαπητοί  ἐν Κυρίῳ, σᾶς χαιρετῶ μέ τό Πνεῦμα τῆς πραότητος, τό Ὁποῖο εἶναι εἰρηνικό, σκορπᾶ εὐωδία καί πνέει μέσα στίς ψυχές τῶν ἁγίων. Τό Πνεῦμα αὐτό δέν πλησιάζει σέ καμμιά ψυχή, παρά μόνο σ’ἐκεῖνες πού καθαρίστηκαν τελείως ἀπό τήν ἁμαρτωλότητά τους. Εἶναι Ἅγιο καί δέν μπορεῖ νά κατοικήσῃ σέ ἀκάθαρτη καρδιά.
Ὁ Κύριος δέν τό ἔδωσε οὔτε στούς ἀποστόλους, πρίν καθαρισθοῦν. Γι’αὐτό τούς ἔλεγε: «Ἐάν ἀπέλθω, πέμψω ὑμῖν τόν Παράκλητον, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, καί ἀναγγελεῖ ὑμῖν πάντα» [πρβλ. Ἰωάν. ιστ΄ 7,13]. Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἄβελ καί τοῦ Ἐνώχ μέχρι σήμερα τό Πνεῦμα αὐτό προσφέρεται στίς ψυχές τῶν ἁγίων, πού καθαρίστηκαν τελείως.
 Τό πνεῦμα πού πλησιάζει στίς ἄλλες ψυχές δέν εἶναι τό ἴδιο, ἀλλά εἶναι τό  πνεῦμα τῆς μετανοίας (Προφανῶς ὁ Ἅγιος ἐδῶ ὁμιλεῖ γιά τίς διαφορετικές ἐνέργειες τῆς Θείας Χάρης:
τήν καθαρτική ἐνέργεια πού τήν ὀνομάζει πνεῦμα μετανοίας καί τήν φωτιστική-θεωτική ἐνέργεια πού τό ὀνομάζει Πνεῦμα Ἀληθείας). Αὐτό προσκαλεῖ ὅλες τίς ψυχές καί τίς καθαρίζει ἀπό τίς ἁμαρτίες τους. Ἀφοῦ τίς καθαρίσῃ τελείως, τίς παραδίνει στό Ἅγ. Πνεῦμα, τό Ὁποῖο δέν σταματᾶ νά χύνῃ ἐπάνω τους εὐωδία καί γλυκύτητα, καθώς λέει καί ὁ Λευῒ: «Καί τήν ἡδονήν τοῦ πνεύματός τίς ἔγνω, εἰ μή ἐκεῖνοι, εἰς οὕς κατεσκήνωσεν; ». Πολλοί δέν ἀξιώθηκαν νά δεχθοῦν οὔτε τό πνεῦμα τῆς μετανοίας, ἐνῶ τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας μόνο σέ μερικές ψυχές κάθε ἐποχῆς κατοικεῖ.
 Ὅπως ὁ πολύτιμος μαργαρίτης, ἔτσι κι’ Αὐτό δέν βρίσκεται παρά μόνο στίς ψυχές τῶν Ἁγίων, πού ἔφθασαν στήν τελειότητα. Ὅταν ὁ Λευῒ ἀξιώθηκε νά Τό λάβῃ, εὐχαρίστησε πολύ τόν Θεό λέγοντας: « Ὑμνῶ Σε, ὁ Θεός, ὅτι ἐχαρίσω μοι τό Πνεῦμα, ὅ ἔδωκας τοῖς δούλοις σου». Παρόμοια ὅλοι οἱ ἅγιοι πού Τό δέχτηκαν, εὐχαρίστησαν πολύ τόν Θεό.
Τό Ἅγ. Πνεῦμα εἶναι ὁ πολύτιμος μαργαρίτης, τόν ὁποῖο ἀναφέρει τό Εὐαγγέλιο:  «Ὅν ἠγόρασεν ὁ πωλήσας  πάντα  τά ὑπάρχοντα αὐτοῦ » [πρβλ. Ματθ. ιγ΄ 45 – 46 ] . Αὐτός εἶναι ὁ θησαυρός «ὁ ἐν τῷ ἀγρῶ κεκρυμμένος, ὅν εὐρῶν ἄνθρωπος, ἐχάρη σφόδρα» [ Ματθ.ιγ΄, 44 ].
 Θά ἀποκαλύψῃ μεγάλα μυστήρια σ’ ὅποιες ψυχές κατοικήσῃ. Θά γίνῃ σ΄ αὐτές ἡ νύκτα φωτεινή σάν ἡμέρα. Αὐτές εἶναι οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἁγ. Πνεύματος.
 Γνωρίζετε ὅτι δέν παραχωρεῖται πειρασμός στόν ἄνθρωπο, ἐάν δέν λάβῃ τό Ἅγ. Πνεῦμα. Ὅταν ὅμως Τό λάβῃ, παραδίνεται στόν διάβολο γιά νά δοκιμασθῆ. Ποιός τόν παραδίνει; Τό ἴδιο τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀδύνατο στό διάβολο νά πειράξῃ χριστιανό, ἐάν δέν τοῦ τόν παραδώση ὁ Θεός.
 Ὅταν ὁ Κύριός μας βαπτίσθηκε, ὁδηγήθηκε, ἀπό τό Ἅγ. Πνεῦμα στήν ἔρημο γιά νά δοκιμασθῆ ἀπό τόν διάβολο. Ἀλλά δέν νικήθηκε ἀπ’ αὐτόν. Τό Ἅγ. Πνεῦμα προσθέτει Χάρη στούς ἁγίους μετά τούς πειρασμούς καί τούς δυναμώνει περισσότερο.
Γιά ὅλα λοιπόν ἄς δοξάζουμε τόν Θεό καί ἄς Τόν εὐχαριστοῦμε, εἴτε γιά τίς τιμές εἴτε γιά τίς ἀτιμίες, γιατί μᾶς ἔβγαλε ἀπό τήν σκοτεινή περιοχή τοῦ κακοῦ καί μᾶς ἀνύψωσε στήν ἀρχική δόξα.
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ,  ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com

 http://www.hristospanagia.gr/?p=46759#more-46759

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...