ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία.Ἡ θαυματουργία.Ἡ πνευματική δύναμις.

 
 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;
Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων. Πρίν ἤ πέσουν σηκώνονται, πρίν ἤ ἔλθουν στήν ἁμαρτία, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουν καί εἶναι συνεχῶς σέ ἐγρήγορση»[37].
  Ἡ θαυματουργία. «Ὄχι μόνο τά σώματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐνεργοῦσαν (θεραπεῖες-θαύματα), ἀλλά καί τά σουδάρια (μαντήλια) καί τά σιμικίνθια (ποδιές, πετσέτες) καί οἱ σκιές καί ἡ μηλωτή (προβιά) τοῦ Ἐλισσαίου καί τό ἱμάτιό του…Τῶν Τριῶν Παίδων σεβάσθηκε ἡ φύσις τῆς φωτιᾶς ἀκόμη καί αὐτά τά ὑποδήματα.
Καί στόν Ἐλισσαῖο οὔτε ἀφοῦ πέθανε, καταργοῦνταν ἔτσι ὁ θάνατος, ὅταν στόν τάφο τοῦ προφήτη ρίχθηκε ἄλλος νεκρός»[38].
   Ἡ πνευματική δύναμις. «Τόση εἶναι ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων. Τόσο ἀκαταμάχητη καί φοβερή καί στούς βασιλεῖς καί στούς δαίμονες καί σ’ αὐτόν τόν ἀρχηγό τῶν δαιμόνων»[39]


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
Ἱερομόναχος Σάββας
http://hristospanagia3.blogspot.com
 [37] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ, Α΄. ΕΠΕ 7, 566. PG 54, 684. «Τοιαῦται αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί. Πρίν ἤ πεσεῖν ἀνίστανται, πρίν ἤ πρός τήν ἁμαρτίαν ἐλθεῖν, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουσι καί διαπαντός εἰσι ἐγρηγορυῖαι».
[38] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Τῆς βασιλίδος… εἰς μεγάλην ἐκκλησίαν προσελθούσης, ΕΠΕ 33, 52-54. PG 63, 469-470. «Οὐ τά σώματα μόνον ἐνήργει τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀλλά καί τά σουδάρια καί τά σιμικίνθια καί αἱ σκιαί  καί μηλωτή Ἐλισσαίου καί τό ἱμάτιον ἐκείνου…Τῶν Τριῶν Παίδων ᾐδέσθη τῆς φλογός ἡ φύσις καί αὐτά τά ὑποδήματα. Καί ἐπί τοῦ Ἐλισσαίου οὐδέ τελευτήσαντος, οὕτως ἐλύετο θάνατος, εἰς τάφον τοῦ προφήτου ῥιφέντος ἑτέρου νεκροῦ».
[39] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Βαβύλαν. ΕΠΕ 34, 540. PG 50, 572. «Τοσαύτη τῶν ἁγίων ἡ ἰσχύς. Οὕτως ἄμαχος καί φοβερά καί βασιλεῦσι καί δαίμοσι καί αὐτῷ τῶν δαιμόνων ἀρχηγῷ».

http://www.hristospanagia.gr/?p=43085
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...