ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ, Ο ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ ΔΕΝ ΘΡΟΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ(ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ- ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ)

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

«Οἱ πειρασμοί εἶναι ἀναγκαῖοι»

 
 Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007
 Ἁγίου Φιλοθέου Ζερβάκου, 1980

  Ὁ διάβολος ἀπό μόνος του δέν ἔχει ἐξουσία νά πειράζει κανέναν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός τοῦ δίνει κάποια ἐξουσία γιά τρεῖς λόγους:
Πρῶτος, γιά νά δοκιμάζονται οἱ ἄνθρωποι ἄν πραγματικά καί ἀληθινά πιστεύουν καί ἀγαποῦν τό Θεό. Ἔτσι δοκιμάστηκαν ὁ Ἰώβ, οἱ Προφῆτες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες καί σχεδόν ὅλοι οἱ Ἅγιοι.
Δεύτερος, γιά νά γίνουν ἄξιοι, μέ τόν τρόπο πού ἀναφέραμε προηγουμένως, καί νά στεφανωθοῦν μέ τά ἄφθαρτα στεφάνια, πού δέ μαραίνονται, τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Διότι, χωρίς πειρασμούς καί θλίψεις κανείς δέν μπορεῖ νά σωθεῖ. Ὅπως τό χρυσάφι περνάει μέσα ἀπό τό καμίνι τῆς φωτιᾶς, ὅπου καθαρίζεται καί λάμπει, ἔτσι καί ὁ Θεόςδοκιμάζει καί καθαρίζει τούς ἐκλεκτούς του μέσα στό καμίνι τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων…

Οἱ Ἅγιοι χαίρονταν στίς θλίψεις καί στούς πειρασμούς. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε: Ἔχω πεθάνει στό σταυρό μαζί μέ τό Χριστό. Τώρα πιά δέ ζῶ ἐγώ, ἀλλά ζεῖ στό πρόσωπό μου ὁ Χριστός (Γαλ. Β΄ : 19. 20). Μέ τό σταυρό ἐννοοῦσε τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς,…
Αὐτός πού ὑπομένει τίς δυστυχίες, τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου μέ ἀνδρεία καί γενναιότητα καί εὐχαριστώντας τόν Ἅγιο Θεό, θά λάβει ἀπό τό Θεό ὄχι μόνο τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀλλά καί τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ἔτσι λέει ὁ θεῖος Χρυσόστομος· καί
Τρίτος λόγος, πού ὁ Θεός δίνει, κάποια περιορισμένη ἐξουσία, στό διάβολο νά πειράζει τούς ἐκλεκτούς καί δικαίους, εἶναι γιά νά τούς ἔχουν παράδειγμα ὑπομονῆς οἱ μεταγενέστεροι, ὥστε νά ὑπομένουν καί αὐτοί τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς μέ εὐχαρίστηση καί μεγαλοψυχία. Πόσοι καί πόσοι ὠφελήθηκαν, ὠφελοῦνται καί θά ὠφεληθοῦν ἀπό τά παραδείγματα τοῦ Ἰώβ, τοῦ Δαβίδ καί ἄλλων Προφητῶν, ἤ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ὁσίων καί μεγάλων διδασκάλων καί Ἱεραρχῶν;
Οἱ πειρασμοί καί οἱ θλίψεις σέ πολλούς ἀνθρώπους προξενοῦν πολύ μεγάλη ὠφέλεια καί φέρνουν στεφάνια στούς ἀθλητές, δηλ. Στούς πιστούς καί εὐσεβεῖς, πού ἀγαποῦν τό Θεό, τούς συνετούς καί φρονίμους, τούς πράους καί ταπεινούς, τούς ἐλεήμονες καί δικαίους, τούς ἀνδρείους καί ὑπομονετικούς. Σέ ἄλλους ὅμως προξενοῦν βλάβη καί ζημία, καί αὐτοί εἶναι οἱ ἄπιστοι, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ βλάσφημοι, οἱ ὑπερήφανοι καί ἀλαζόνες, οἱ ἀσύνετοι καί ἀνυπόμονοι, οἱ ἄδικοι καί φιλάργυροι, οἱ δόλιοι καί πονηροί.
Γιά νά μᾶς ὠφελήσουν λοιπόν οἱ πειρασμοί, χρειάζεται:
α) Ἡ ὑπομονή, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο: Μέ τήν ὑπομονή πού θά κάνετε θά κερδίσετε τίς ψυχές σας (Λουκ. Κα ΄: 19), καί· Ὅποιος κάνει ὑπομονή ὥς τό τέλος, αὐτός θά σωθεῖ (Ματθ. Κδ΄ : 13).
β) Ἡ προσευχή, ἡ καθαρή, ἡ κατανυκτική, καί ἡ εὐχαριστία· γιατί ἡ προσευχή, ὅπως μᾶς λέει ὁ θεῖος Χρυσόστομος, φυγαδεύει τούς δαίμονες καί φυλάει τό θησαυρό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί
γ) Ἡ ταπείνωση. Γιατί ὁ ταπεινός δέ φοβᾶται τούς πειρασμούς καί τίς παγίδες τῶν δαιμόνων… Τήν ταπεινοφροσύνη ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ τήν ὀνομάζει «στολή τῆς θεότητας· γιατί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πού ἐνανθρώπησε, αὐτήν ντύθηκε».
Ὅμως, ἔμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν εἴμαστε ὑπομονετικοί καί γενναιόψυχοι. Εἴμαστε ἀδύνατοι· τό πνεῦμα εἶναι πρόθυμο, ὅμως ἡ σάρκα μας εἶναι ἀσθενής. Γι᾿ αὐτό νά παρακαλοῦμε τόν οὐράνιο Πατέρα καί Θεό μας καί νά λέμε: «Μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ».
Διά πολλῶν θλίψεων, εἶπεν ὁ Κύριος, θά εἰσέλθετε εἰς τήν ζωήν. Διά νά ὑπάγωμεν εἰς τήν Οὐράνιον Πατρίδα δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός ἐκτός τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων. Αὐτήν τήν ὁδόν ἐβάδισαν πάντες οἱ Ἅγιοι, Προφῆται, Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, Ὅσιοι καί Δίκαιοι.
Τήν ὁδόν τήν στενήν καί τεθλιμμένην πρέπει νά βαδίζωμεν μέ χαράν καί μέ προθυμίαν, νά μή δειλιάζωμεν εἰς τούς πειρασμούς, εἰς τάς θλίψεις, ἀσθενείας κ.λ.π., ἀλλά νά χαίρωμεν, ἀποβλέποντες ὄχι εἰς τά βλεπόμενα, ἀλλά εἰς τά μή βλεπόμενα, ἐπειδή τά βλεπόμενα εἶναι πρόσκαιρα, ἐνῶ τά μή βλεπόμενα εἶναι αἰώνια. Ἡ πρόσκαιρος θλῖψις προξενεῖ αἰώνιον βάρος δόξης, προξενεῖ βασιλείαν οὐράνιον, ζωήν αἰώνιον, χαράν ἀνεκλάλητον, εὐτυχίαν ἀνερμήνευτον. Ὁ πανάγαθος Θεός νά μᾶς δώση πολλήν φώτισιν νά βαδίσωμεν προθύμως τήν στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν…
Μόνο ὁ Θεός θά τήν θεραπεύσει
Τήν ἀσθένεια τῆς κόρης σας δέ θά τή θεραπεύσουν οὔτε οἱ γιατροί, οὔτε τά μέντιουμ, οὔτε μάγοι καί μάγισσες. Θά τή γιατρέψει ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι, οἱ προσευχές καί οἱ νηστεῖες, τά δάκρυα καί ἡ πίστη. Ἐάν τά μισά χρήματα πού δώσατε στούς γιατρούς, τά δίνατε σέ πτωχούς καί τούς λέγατε νά προσεύχονται γιά τό παιδί σας, θά ἦταν σήμερα καλά. Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, πού ἀφήσατε τό Θεό, τήν Παναγία, τούς Ἁγίους, καί ζητήσατε βοήθεια ἀπό τούς μάγους καί τά μέντιουμ, πού εἶναι ἐργάτες τοῦ διαβόλου.
Σᾶς συμβουλεύω ὡς πατέρας σας φιλόστοργος, διότι σᾶς ἀγαπῶ καί σᾶς συμπονῶ, νά μετανοήσετε καί νά ζητήσετε συγχώρηση ἀπό τό Θεό μέ ἀληθινή μετάνοια· νά νηστέψετε, μπορεῖτε καί νά τόν παρακαλέσετε, καθώς καί τήν Παναγία, μέ πίστη θερμή νά τήν θεραπεύσει. Καί ὁ Θεός, πού εἶναι πολυεύσπλαχνος, θά σᾶς λυπηθεῖ καί θά τήν θεραπεύσει…
Ὅποιος προσέχει, ὅποιος εἶναι συνετός καί φρόνιμος, ὠφελεῖται πολύ ἀπό τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς. «Ὁ φεύγων πειρασμόν ἐπωφελῆ, φεύγει ζωήν αἰώνιον», λέει ὁ ἀββᾶς Ὑπερέχιος. Ἐμεῖς, ἡ σημερινή γενιά, ἡ πονηρή καί διεστραμμένη, θέλουμε νά πᾶμε στήν αἰώνια ζωή ὄχι ἀπό τή «στενή καί τεθλιμμένη ὁδό», ἀλλά ἀπό τήν εὐρύχωρη καί ἀναπαυτική. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει δωρεάν…
Νά ξέρεις, παιδί μου, ὅτι, ὅσο βαρύτερος εἶναι ὁ σταυρός μας στήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή, τόσο περισσότερη δόξα, τιμή, χαρά καί εὐτυχία θά λάβουμε στήν αἰώνια ζωή στούς οὐρανούς. Σήκωνε λοιπόν τό σταυρό πού σοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος μέ ὑπομονή, μέ θάρρος, μέ ἀνδρεία, μέ πίστη, μέ ἀλπίδα καί ἀγάπη. Νά λές συχνά τήν προσευχή:
«Κύριε, βοήθησέ μέ νά βαστάξω μέχρι τέλος τό σταυρό μου, γιά νά ᾿ρθω κοντά Σου στούς οὐρανούς καί νά χορτασθῶ ἀπό τή δόξα σου».
Καί νά θυμᾶσαι τό λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ μιμητοῦ τοῦ Χριστοῦ:
Αὐτά πού τώρα ὑποφέρουμε δέν ἰσοσταθμίζουν τή δόξα πού μᾶς ἑτοιμάζει ὁ Θεός στό μέλλον (Ρωμ. Η΄: 18).

  «Ἀγαθόν μοι, ὅτι ἐταπείνωσάς με,
ὅπως ἄν μάθω τά δικαιώματά σου»
 Ψαλμ. 113 : 1
 Ἦταν εὐεργετικό, σωτήριο γιά μένα
τό ὅτι μέ ἐταπείνωσες μέ τίς θλίψεις,
 γιά νά μάθω τίς ἐντολές Σου.
 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἐκδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”
Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή.Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com

 http://www.hristospanagia.gr/?p=43287#more-43287
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...